Sơ đồ và cơ cấu tổ chức

        Xem với cỡ chữ    

A. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:


Vị trí và Chức năng:
B. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ;
- Các tổ chức sự nghiệp.

C. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ:

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng được thành lập tại quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Chức năng và quyền hạn của Sở Du lịch được quy định tại Quyết định 2890/QĐ-UBND như sau

 

 

II/ VĂN PHÒNG SỞ:

1. Lĩnh vực công tác tổng hợp

a) Theo dõi, rà soát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của lãnh đạo Sở. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp lãnh đạo Sở xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm; 03 nhiệm vụ trọng tâm của Sở;

b) Chuẩn bị các cuộc họp của Sở; tổ chức và làm nhiệm vụ thư ký các cuộc họp giao ban, họp cơ quan và một số cuộc họp chuyên đề quan trọng do lãnh đạo Sở triệu tập; thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở;

c) Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị các nội dung về lĩnh vực du lịch cho lãnh đạo Sở tiếp báo chí, các tổ chức trong và ngoài nước;

d) Xây dựng lịch làm việc hàng tuần, tháng của lãnh đạo Sở.

e) Theo dõi, tổng hợp công tác nghiên cứu khoa học và việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của ngành; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị góp ý chương trình, kế hoạch, đề án chung của ngành.

2. Lĩnh vực công tác pháp chế, dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin, ISO

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn lập kế hoạch và theo dõi công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về du lịch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy; thẩm định dự thảo quy định, quy chế trước khi ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật và đề nghị ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản còn chồng chéo, không phù hợp;  

c) Tham mưu thực hiện ngày pháp luật và công tác bồi thường nhà nước;

d) Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở trong việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phát ngôn của Sở;

e) Tham mưu công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và phát triển mạng thông tin nội bộ; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về lĩnh vực quản lý của Sở;

f) Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, dân chủ cơ sở, kỷ luật kỷ cương hành chính; xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO;

g) Thường xuyên cập nhật, rà soát, tham mưu lãnh đạo Sở bổ sung, điều chỉnh các thủ tục hành chính của Sở kịp thời theo đúng quy định nhà nước. Tiếp nhận hồ sơ và trả giấy phép cho tổ chức, công dân theo đúng quy định tại Đề án cải cách hành chính và các văn bản quy định của nhà nước;

h) Chủ trì tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp hạng hàng năm về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, dân chủ cơ sở, pháp chế, văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, lập hồ sơ công việc, quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

i) Tổ chức tiếp nhận, chuyển phát công văn, tài liệu đến; in, sao, lưu trữ công văn tài liệu đã xử lý; phát hành công văn đi của Sở; bảo quản, sử dụng con dấu của Sở; quản lý các tài liệu mật theo đúng quy định của nhà nước;

j) Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện lập hồ sơ công việc, công tác văn thư, lưu trữ và thể thức văn bản.

3. Lĩnh vực công tác hành chính, quản trị, đối ngoại, quốc phòng

a) Tham mưu công tác đối ngoại; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Thực hiện công tác lễ tân, tiếp khách, thủ tục khánh tiết trong các ngày lễ, tết, hội nghị; thực hiện các nghi thức của cơ quan nhà nước, xây dựng cơ quan văn hóa;

c) Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của cơ quan Sở; sửa chữa, mua sắm, bảo quản trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, thực hiện công tác tạp vụ hàng ngày và đột xuất của Sở. Quản lý xe, xăng, đảm bảo phương tiện đi lại công tác của Sở và đảm bảo các yêu cầu hậu cần khác cho hoạt động và công tác của cơ quan;

d) Thực hiện công tác quốc phòng an ninh, trật tự, bảo vệ cơ quan; phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy.

4. Lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách

a) Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác tổ chức bộ máy, thành lập, đổi tên, chia tách, hợp nhất, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý;

b) Tham mưu công tác quản lý, sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp. Thực hiện công tác tiếp nhận, hợp đồng lao động; tuyển dụng công chức, viên chức và phân công, bố trí công tác cán bộ công chức;

c) Tham mưu công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và quy định tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý;

d) Triển khai thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; kê khai tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác;

e) Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phối hợp với các phòng, ban trong công tác đào tạo lĩnh vực du lịch;

f) Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị lập thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác và quản lý cán bộ đi công tác;

g) Tham mưu thực hiện chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật;

h) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

i) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy chế phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí và thực hiện chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Tham mưu công tác xét công nhận các sáng kiến, ý tưởng của cán bộ, công chức, viên chức;

j) Chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu Giám đốc Sở triển khai công tác thanh niên, xây dựng chương trình phát triển thanh niên thuộc phạm vi quản lý của ngành;

k) Phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu về việc thành lập, giải thể, đổi tên các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

l) Lập thủ tục thành lập các ban chỉ đạo, hội đồng của Sở và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của UBND thành phố và các Sở, ban, ngành.

5. Lĩnh vực công tác tài chính kế toán

a) Chủ trì phối hợp với Phòng Quy hoạch Phát triển Tài nguyên Du lịch lập kế hoạch thu chi ngân sách của ngành;

b) Phối hợp với cơ quan tài chính điều hành ngân sách của ngành, gồm: dự toán, quyết toán và chấp hành ngân sách;

c) Trực tiếp thực hiện công tác kế toán tài chính, các khoản kinh phí phát sinh tại cơ quan Sở;

d) Tham gia quản lý công tác xây dựng cơ sở vật chất của ngành; theo dõi, quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở;

e) Tham mưu giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật;

f) Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và kiểm tra thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

III/ PHÒNG QUẢN LÝ CƠ SỞ LƯU TRÚ: 

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch hoạt động, chiến lược phát triển dài hạn, ngắn hạn đối với lĩnh vực được phân công;

2. Thẩm định và ban hành quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác. Theo dõi tình hình thẩm định, tái thẩm định, báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất;

3. Phối hợp tham gia Đoàn thẩm định của Tổng cục Du lịch thẩm định cơ sở lưu trú 3-5 sao (khách sạn, làng du lịch), tàu thủy lưu trú du lịch, hạng cao cấp và đạt chuẩn cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch. Thẩm định hồ sơ, đi thẩm định, thực hiện hồ sơ thủ tục thẩm định liên quan và lưu hồ sơ doanh nghiệp. Theo dõi tình hình thẩm định, tái thẩm định, báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất;

4. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn (cơ sở kinh doanh ăn uống và mua sắm); định kỳ hàng năm khảo sát, chọn lọc vận động các cơ sở dịch vụ trên địa bàn thành phố tham gia chương trình xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn. Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp thu hút các doanh nghiệp tham gia xét chọn cơ sở dịch vụ đạt chuẩn;

5. Đề xuất quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở lưu trú dài hạn, tham mưu dự báo tăng trưởng đối với hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch. Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án liên quan cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác. Phối hợp tham gia thẩm định các dự án đầu tư có liên quan đến xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, khu vui chơi giải trí  du lịch và các dịch vụ liên quan;

6. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú du lịch và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Thực hiện nghiên cứu, báo cáo chuyên đề về kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh;

7. Đề xuất các giải pháp và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quản lý bảo vệ môi trường và phòng, chống các tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khách. Tham mưu và triển khai các giải pháp ứng phó, phòng chống rủi ro đối với hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch;

8. Thực hiện việc triển khai chương trình Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch;

9. Phối hợp tham mưu xây dựng các đề án và cơ chế chính sách phát triển du lịch, thu hút đầu tư về: chợ đêm, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí về đêm…và các quy trình xử lý rủi ro, khiếu nại, tố cáo; thanh tra liên ngành;

10. Phối hợp với Thanh tra Sở xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;

11. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác bình ổn giá, đảm bảo chất lượng dịch vụ;

12. Tổ chức hoặc phối hợp kiểm tra kỹ thuật nghiệp vụ đối với các dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở dịch vụ du lịch đã được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

13. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp tổ chức các hội thi chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề giỏi; hội nghị, họp về du lịch do Sở tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ cấp quốc gia, khu vực và quốc tế theo lĩnh vực được phân công;

14. Chủ trì và phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về nguồn nhân lực phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố. Thống kê và xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực lưu trú và cơ sở dịch vụ đạt chuẩn. Tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công;

15. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức chương trình kích cầu du lịch theo chỉ đạo của UBND thành phố, Tổng cục Du lịch hoặc theo nhu cầu thực tế của Sở;

16. Giúp Giám đốc Sở trong công tác quan hệ, giao dịch với các đối tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực được phân công. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch khác theo quy định của pháp luật;

17. Đề xuất và xây dựng dự thảo các văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công;

18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố;

19. Thực hiện công tác vận động tài trợ cho các hoạt động, sự kiện du lịch do Sở tổ chức theo lĩnh vực được phân công;

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở. 


IV/ PHÒNG QUẢN LÝ LỮ HÀNH: 

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch hoạt động, chiến lược phát triển dài hạn, ngắn hạn đối với lĩnh vực được phân công;

2. Thẩm định điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa, chi nhánh, đại lý lữ hành của các doanh nghiệp lữ hành nội địa theo quy định của pháp luật;

3. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

5. Theo dõi tình hình hoạt động đường biển, đường bộ, đường hàng không. Theo dõi công tác hỗ trợ và cung cấp thông tin cho khách du lịch;

6. Tổ chức cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

7. Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

8. Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô, đường thủy theo quy định của pháp luật;

9. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố; theo dõi, hướng dẫn hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định của pháp luật;

10. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác thu thập, nắm thông tin về nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch trong và ngoài nước và định hướng phát triển thị trường du lịch trong nước và nước ngoài;

11. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan nhằm định hướng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp;

12. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xúc tiến du lịch, sự kiện, lễ hội. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, lễ hội, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch;

13. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch xuất bản các ấn phẩm du lịch trình lãnh đạo Sở phê duyệt, triển khai thực hiện và quản lý, phát hành hiệu quả sau khi in ấn;

14. Thống kê, định hướng và xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực lữ hành. Tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công;

15. Phối hợp Thanh tra Sở xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công quản lý;

16. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác chống đeo bám, chèo kéo khách du lịch;

17. Giúp Giám đốc Sở trong công tác quan hệ, giao dịch với các đối tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực được phân công;

18. Đề xuất và xây dựng dự thảo các văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước liên quan lĩnh vực được phân công;

19. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về hoạt động lữ hành đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố;

20. Thực hiện công tác vận động tài trợ cho các hoạt động, sự kiện du lịch do Sở tổ chức theo lĩnh vực được phân công;

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở. 

 V/ THANH TRA SỞ:

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

2. Thanh tra chuyên ngành đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố;

3. Thanh tra hành chính về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Du lịch;

4. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

5. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ thuộc đơn vị;

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

8. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử phạt về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

VI. PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN DU LỊCH

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố các chiến lược, đề án, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch phát triển ngành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2. Nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo Sở đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức hướng dẫn thực hiện những chủ trương, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, phát triển du lịch;

3. Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên rà soát kế hoạch phát triển ngành báo cáo Giám đốc Sở;

4. Phối hợp với Văn phòng Sở lập kế hoạch thu chi ngân sách cho toàn ngành;

5. Chủ trì thực hiện công tác thống kê theo quy định của nhà nước. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động kinh doanh tại các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố;

6. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với khu, điểm du lịch. Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

7. Chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường du lịch (trừ công tác chống đeo bám, chèo kéo khách du lịch). Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo vệ, giữ gìn môi trường du lịch của trên địa bàn thành phố; Chủ trì nghiên cứu, xây dựng kế hoạch xây dựng nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch;       

8. Chủ trì theo dõi, thẩm định, kiểm tra thực tế, báo cáo lãnh đạo Sở giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực do Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch quản lý (công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, các vấn đề vệ sinh, môi trường…).

9. Tham mưu xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư; Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, tham gia thẩm định, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư du lịch;

10. Tham mưu cho Giám đốc Sở về kế hoạch, định hướng quản lý và khai thác các loại hình du lịch mới; nâng cấp và xây dựng các sản phẩm du lịch, sản phẩm lưu niệm của thành phố;

11. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, tổ chức thực hiện hợp tác, liên kết phát triển với các ngành, địa phương trong và ngoài nước về lĩnh vực du lịch;

12. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban đơn vị nghiên cứu và triển khai xây dựng các đề tài khoa học trong lĩnh vực du lịch; tổ chức khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động của ngành du lịch;

13. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của thành phố theo quy định của pháp luật và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

14. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của thành phố;

15. Thực hiện công tác vận động tài trợ cho các hoạt động, sự kiện du lịch do Sở tổ chức theo lĩnh vực được phân công;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
    
    
    
    
    
    
Thời tiết    
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC
  • Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV
  • «
  • »
Liên kết website
4 7 3 8 3 3 2
Hôm nay: 2047
Tháng này: 28462
Tổng cộng: 4738332